Õendusabi

Õendusabi

Tegevusluba: L04034


Õendusabiteenuse eesmärk on patsiendi tervisliku seisundi ja toimetulekuvõime säilitamine ning võimalusel parandamine, stabiilses seisundis patsiendi lühi- või pikaajaline ravi ja toetamine ning vajadusel vaevuste leevendamine, inimese ettevalmistamine hooldusasutusse või koju suunamiseks. Õendusabiteenust osutatakse vastavalt patsiendi vajadustele kas kodus, haiglas või hooldusasutuses.

Kvaliteetsema õendusabiteenuse planeerimisel kaasatakse patsient ja tema lähedased. Motiveeritakse patsienti kasutama olemasolevaid ressursse, et säilitada toimetulek, mis tagab parema elukvaliteedi.

Statsionaarset õendusabi osutatakse haiglas. Patsiendi suunab õendushaiglasse (endise nimetusega hooldusravihaiglasse) perearst või eriarst saatekirjaga.

 

01.10.2021 - 30.09.2025 kehtib Tervisekassaga sõlmitud iseseisva statsionaarse õendusabi ravi rahastamise leping. 

Tutvuge hinnakirjaga siin

 

Vajalikud kontaktid

Pöördumiseks ettepaneku või kaebusega: 

Tervisekassa - Lastekodu 48, 10144 Tallinn, tel +372 669 6630, e-mail: info@tervisekassa.ee

Terviseamet - Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, tel +372 794 3500, e-mail: info@terviseamet.ee 


PATSIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Igal patsiendil on õigus:

 • pääseda haiglasse sõltumata east, soost, rahvusest, usulistest tõekspidamistest, vigaseks olemise faktist/puude olemasolust või majanduslikust seisundist;
 • saada kõrgekvaliteedilist ravi;
 • olla personali poolt väärikalt ja inimlikult koheldud;
 • saada teavet raviprotsessist ning osaleda otsuse tegemisel, et anda informeeritud nõusolek enne iga uue ravimeetodi kasutuselevõttu;
 • keelduda ravist või katkestada see vastavalt seadusele, olles saanud eelnevalt täieliku teabe, mida (ravist keeldumise) otsus enesega kaasa toob;
 • saada ravi kohta kirjalikku, arusaadavas keeles esitatud informatsiooni;
 • saada viivitamatut abi või tõest informatsiooni, kui ravi lükkub edasi;
 • väljendada oma muret, kui tema religioossete, kultuuriliste või eetiliste tõekspidamiste tõttu arsti poolt määratav ravi pole teostatav;
 • olla teavitatud käimasolevatest teadus- ja ravimiuuringutest, mis võivad tema ravi muuta;
 • privaatsusele kõikides raviprotsessides;
 • informatsioonile vahetult ravi teostavate isikute ning ravi maksumuse kohta.

Iga patsiendil on kohustus:

 • anda täielik ja täpne informatsioon oma seisundist ning eelnevast ravist;
 • järgida arsti ja personali korraldusi ja juhiseid (sealjuures kokkulepitud ajal vastuvõttudele jõudmist);
 • teatada arstile ja muule personalile seisundi muutumisest;
 • aktsepteerida ravist keeldumise tagajärgi;
 • võtta arvesse teiste patsientide vajadusi ja ootusi haigla sisekorra reeglite järgimisel, eriti mis puudutavad müra, suitsetamist, külastajaid ning üldist käitumist;
 • aktsepteerida eelnevalt kokkulepitud või teada olevaid rahalisi väljaminekuid;
 • teavitada raviarsti juhul, kui ravi pole rahuldav;
 • suhtuda personali lugupidavalt.