Ambulatoorne taastusravi

Ambulatoorne taastusravi

Tegevusluba L03063


Benita Kodu pakub komp­leks­set ambulatoorset taas­tus­ravi.

Meie kom­petents on usal­dus­väärne ja taas­tus­ravi või­ma­lu­sed laia­põh­ja­li­sed. Mees­kond­lik lähe­ne­mine pakub mit­me­külg­seid või­ma­lusi. Pakume taas­tus­ravi nii onko­loo­gi­lise diag­noo­siga pat­sien­ti­dele kui ka lihas­hai­ge­tele ning neu­ro­loo­gi­liste prob­leemide puhul. Benita Kodus saab klient pro­fes­sio­naal­set taas­tus­ravi, ene­se­kind­lust ja jul­gust eda­si­seks võit­luseks hai­gu­sega, samuti oskusi iga­päe­vae­lus pare­maks toi­me­tu­lekuks. Meie mees­kond ja kaas­aeg­sed taas­tus­ra­vi­või­ma­lu­sed toe­ta­vad elu­ta­het, mis aitab ras­kusi üle­tada.

 

Indi­vi­duaal­sed ravi­prog­ram­mid

Iga kliendi ravi­prog­rammi koos­ta­mine algab vara­s­ema hai­gus­loo info ning het­ke­seisu ana­lüü­sist ning taas­tus­arsti vas­tu­võ­tust. Uurin­gud on näi­da­nud, et üle pool­tel juh­tu­del on haige eluk­va­li­teet tase­mel taas­tus­ra­vi­või­ma­luste abil jõud­sasti paran­da­tav.

Pii­sava kest­vu­sega ja läbi­mõel­dult tõen­dus­põ­hine taas­tus­ravi loob kõik eel­dused ning aitab peale ras­ket hai­gust või ope­rat­siooni pat­sien­dil ning tema lähe­das­tel naasta iga­päe­vase ise­seisva töö- ja kodu­elu juurde. Benita Kodu pakub komp­leks­set taas­tus­ravi, mil­les on kaa­sa­tud füsio­te­raa­pia, tege­vus­te­raa­pia, psüh­holoogilist nõustamist ning kõne­ravi. Pro­fes­sio­naalne mees­kond ja kaas­aeg­sed sead­med loo­vad pari­mad või­ma­lu­sed iga pat­siendi ravi­plaani lühi- ja pika­ajaliste ees­mär­kide opti­maal­seks saa­vu­ta­miseks.


Asja­tund­lik mees­kond 

Taas­tus­ravi on mees­kon­na­töö, mis suu­na­tud häi­ru­nud funkt­sioo­nide taas­ta­misele, säi­li­ta­misele või puu­dega koha­ne­misele. Majas töö­ta­vad taas­tus­ars­t ja õed, kes annavad oma panuse kliendi tervisliku seisundi parandamiseks. Ühes­koos kliendi ja tema tugiisi­ku­tega kuu­lu­vad taas­tus­ra­vi­mees­konda taas­tus­arst, füsio­te­ra­peut, tege­vus­te­ra­peut, loovterapeut, logo­peed, psüh­ho­loog ja õed.

 

Kaas­aeg­sed sead­med

Taas­tus­ravi mees­konna spet­sia­lis­tide tööd toe­ta­vad tasemel ravi­sead­med: kõn­ni­rada koos keha­ras­kuse vähen­da­mise ning eks­pand­rite süs­tee­miga, tasa­kaa­lu­seade, aktiiv/pas­siiv­tre­nazöö­rid jne.


Benita Kodul puudub ambulatoorse taastusravi osutamiseks Haigekassa leping. Ambulatoorne taastusravi on tasuline teenus.