Ambulatoorne taastusravi

Ambulatoorne taastusravi

Tegevusluba L03063


Benita Kodu pakub komp­leks­set ambulatoorset taas­tus­ravi.

Meie kom­petents on usal­dus­väärne ja taas­tus­ravi või­ma­lu­sed laia­põh­ja­li­sed. Mees­kond­lik lähe­ne­mine pakub mit­me­külg­seid või­ma­lusi. Pakume taas­tus­ravi nii onko­loo­gi­lise diag­noo­siga pat­sien­ti­dele kui ka lihas­hai­ge­tele ning neu­ro­loo­gi­liste prob­leemide puhul. Benita Kodus saab klient pro­fes­sio­naal­set taas­tus­ravi, ene­se­kind­lust ja jul­gust eda­si­seks võit­luseks hai­gu­sega, samuti oskusi iga­päe­vae­lus pare­maks toi­me­tu­lekuks. Meie mees­kond ja kaas­aeg­sed taas­tus­ra­vi­või­ma­lu­sed toe­ta­vad elu­ta­het, mis aitab ras­kusi üle­tada.


Iseseisva füsioteraapia teenus

Füsioteraapia teenus sisaldab patsiendi hindamist, nõustamist, raviplaani määramist ning probleemi ravimist. Meie spetsialistid on spetsialiseerunud skeleti-lihassüsteemi ja neuroloogiliste probleemidega tööealistele ning eakatele patsientidele.

Vastuvõtt toimub Benita Kodus, aadressil Kodu tee 8, Valkse küla, Harjumaa ning kestab kuni 60 minutit. Hetkel saab vastuvõtule tulla tasulise teenusena või teraapiafondi saatekirjaga, mille on väljastanud perearst.


Iseseisva logopeedia teenus

Iseseisev logopeedi teenus sisaldab kõne- ja keelehäiretega inimeste hindamist, diagnoosimist ja ravi planeerimist. Meie spetsialist on spetsialiseerunud lastele, tööealistele ning eakatele patsientidele.

Vastuvõtt toimub Benita Kodus, aadressil Kodu tee 8, Valkse küla, Harjumaa ning kestab kuni 90 minutit. Hetkel saab vastuvõtule tulla tasulise teenusena või teraapiafondi saatekirjaga, mille on väljastanud perearst.


Indi­vi­duaal­sed ravi­prog­ram­mid

Iga patsiendi ravi­prog­rammi koos­ta­mine algab vara­s­ema hai­gus­loo info ning het­ke­seisu ana­lüü­sist ning taas­tus­arsti vas­tu­võ­tust. Uurin­gud on näi­da­nud, et üle pool­tel juh­tu­del on haige eluk­va­li­teet tase­mel taas­tus­ra­vi­või­ma­luste abil jõud­sasti paran­da­tav.

Pii­sava kest­vu­sega ja läbi­mõel­dult tõen­dus­põ­hine taas­tus­ravi loob kõik eel­dused ning aitab peale ras­ket hai­gust või ope­rat­siooni pat­sien­dil ning tema lähe­das­tel naasta iga­päe­vase ise­seisva töö- ja kodu­elu juurde. Benita Kodu pakub komp­leks­set taas­tus­ravi, mil­les on kaa­sa­tud füsio­te­raa­pia, tege­vus­te­raa­pia, psüh­holoogilist nõustamist ning kõne­ravi. Pro­fes­sio­naalne mees­kond ja kaas­aeg­sed sead­med loo­vad pari­mad või­ma­lu­sed iga pat­siendi ravi­plaani lühi- ja pika­ajaliste ees­mär­kide opti­maal­seks saa­vu­ta­miseks.


Asja­tund­lik mees­kond 

Taas­tus­ravi on mees­kon­na­töö, mis suu­na­tud häi­ru­nud funkt­sioo­nide taas­ta­misele, säi­li­ta­misele või puu­dega koha­ne­misele. Majas töö­ta­vad taas­tus­ars­t ja õed, kes annavad oma panuse kliendi tervisliku seisundi parandamiseks. Ühes­koos kliendi ja tema tugiisi­ku­tega kuu­lu­vad taas­tus­ra­vi­mees­konda taas­tus­arst, füsio­te­ra­peut, tege­vus­te­ra­peut, loovterapeut, logo­peed, psüh­ho­loog ja õed.

 

Kaas­aeg­sed sead­med

Taas­tus­ravi mees­konna spet­sia­lis­tide tööd toe­ta­vad tasemel ravi­sead­med: kõn­ni­rada koos keha­ras­kuse vähen­da­mise ning eks­pand­rite süs­tee­miga, tasa­kaa­lu­seade, aktiiv/pas­siiv­tre­nazöö­rid jne.


Benita Kodul puudub ambulatoorse taastusravi osutamiseks Tervisekassa leping. Ambulatoorne taastusravi on tasuline teenus.