Ettevõttest ➤   Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Benita Kodu AS on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja töötajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.

Seaduse järgi jagunevad isikuandmed nö "tavalisteks" ja eriliigilisteks isikuandmeteks ehk tundlikumateks andmeteks, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming.

Benita Kodu AS töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi, õendusabi, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

  • Tulete meie üldhoolduse, õendushaigla, rehabilitatsiooni või taastusraviosakonda teenusele

Töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

  • Teie lähedane on meie majas teenusel

Töötleme Teie isikuandmeid, et sõlmida Teiega leping. Edastame Teile kui kliendi lähedasele tema terviseseisundit kajastavaid andmeid. Seda ainult juhul, kui klient on nõusoleku andnud.

  • Klient on märkinud Teid oma kontaktisikuks

Töötleme Teie isikuandmeid kliendiga seotud teabe edastamiseks.

  • Soovite enda hooldus-, ravi-, rehabilitatsiooniteenusega seotud dokumentide väljastamist

Kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks.

  • Saadate meile e-kirja

Kasutame Teie isikuandmeid kirjale vastamiseks.

  • Kandideerite meile tööle


KIRJAVAHETUS

Eraelu puudutavate andmete kaitsmine, kui saadate meile näiteks e-kirja.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. Kui Teie pöördumine sisaldab väga tundlikku teemat ehk eriliigilisi isikuandmeid (nt kirjeldate oma terviseprobleemi, saadate saatekirja vms), piirame dokumentidele juurdepääsu majasiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda spetsialistid, kelle tööülesannete täitmiseks on see info vajalik.

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.
Vaatamata kehtestatud juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus (nt politsei, Tervisekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Terviseamet, kohus jms) ja põhjendatud vajadus.

Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks. Kirjavahetuse baasil koostatav statistika ja kokkuvõte on umbisikulised ehk neis ei tooda välja pöörduja nime. Eraisikutega peetud registreeritud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Seejärel hävitame tähtaja ületanud dokumendid.


TURVAKAAMERAD

Benita Kodu AS on klientide/patsientide, personali ja külaliste turvalisuse tagamiseks, vara kaitseks ning sisekorraeeskirjade, tööjuhendite ning muude õigusrikkumiste tuvastamiseks paigaldanud turvakaamerad.

Tegemist on hoonete välisseintele või siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis salvestavad ööpäevaringselt ja ainult liikumise tuvastamisel, heli salvestamist ei toimu. Salvestatud videot hiljem on võimalik hiljem töödelda ja taasesitada. 1.4. Videokaamera pilti jälgitakse õhtusel ja öisel ajal reaalajas U-maja hooldusosakonna töötajate poolt oma osakonna piires (väljapääsud, ühiskoridorid, klientide puhkealad, rõdud, söögiala ja 1. korrusel meelteaed), sest videovalve võimaldab sekkuda kohe kui on näha, et kliendi turvalisus, kes ei suuda ise abi kutsuda, on ohus.
Kaamerate kasutamisest teavitavad kaamera kujutisega sildid.

Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab Benita Kodu AS selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult Benita Kodu volitatud töötajatel. Salvestisi tohib edastada väljapoole Benita Kodu või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).

Kaamerate salvestisi säilitatakse kuni 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse andmete üle salvestamisega.

 Benita Kodu on koostanud videosalvestiste andmetöötluse juhendi.

Turvakaameratega seotud küsimustega võite pöörduda telefonil 674 4600 või e-posti aadressil andmekaitse@benita.ee.


VÄLISVEEB

Kui külastate meie välisveebi www.benita.ee ja tutvute sealse infoga, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul. Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist välisveebi osa Te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal välisveebi arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.


TÖÖLE KANDIDEERIMINE

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest kogutud andmetest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis eeldame, et võime Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta kogunud oleme ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

Kui Te ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral ja Teie nõusolekul Teie andmed. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


ANDMETEGA TUTVUMINE

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

 

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam lepingulist või seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Saame nimetatud õigusi piirata ja jätta Teie taotluse rahuldamata, kui see:

  • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.


ANDMEKAITSESPETSIALIST


Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda Benita Kodu AS andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@benita.ee.

 

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Benita Kodu andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Benita Kodu AS teeb kõik selleks, et oma sisemise töökorraldusega tagada Teie eraelu võimalikult vähene riivamine.