Ettevõttest ➤   Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

KIRJAVAHETUS

Eraelu puudutavate andmete kaitsmine, kui saadate meile näiteks e-kirja.

 

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. Kui Teie pöördumine sisaldab väga tundlikku teemat ehk delikaatseid isikuandmeid (nt kirjeldate oma terviseprobleemi, saadate saatekirja vms), piirame dokumentidele juurdepääsu majasiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda spetsialistid, kelle tööülesannete täitmiseks on see info vajalik.

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.


Vaatamata kehtestatud juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus (nt politsei, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Terviseamet, kohus jms) ja põhjendatud vajadus.

 

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

 

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks. Kirjavahetuse baasil koostatav statistika ja kokkuvõte on umbisikulised ehk neis ei tooda välja pöörduja nime. Eraisikutega peetud registreeritud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Seejärel hävitame tähtaja ületanud dokumendid.


TURVAKAAMERAD

Benita Kodu AS on vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad.


Tegemist on hoonete välisseintele või siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat. Kaamerate kasutamisest teavitavad kaamera kujutisega sildid.


Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab Benita Kodu AS selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult Benita Kodu volitatud töötajatel. Salvestisi tohib edastada väljapoole Benita Kodu või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).

 

Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse andmete üle salvestamisega.

 

Kaameratega seotud küsimustega võite pöörduda telefonil 674 4600 või e-posti aadressile andmekaitse@benita.ee.


VÄLISVEEB

Kui külastate meie välisveebi www.benita.ee ja tutvute sealse infoga, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

 

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul. Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist välisveebi osa Te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal välisveebi arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.


TÖÖLE KANDIDEERIMINE

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest kogutud andmetest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis eeldame, et võime Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta kogunud oleme ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

Kui Te ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral ja Teie nõusolekul Teie andmed. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


ANDMETEGA TUTVUMINE

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

 

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

 

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam lepingulist või seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

 

Saame nimetatud õigusi piirata ja jätta Teie taotluse rahuldamata, kui see:

  • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.


ANDMEKAITSESPETSIALIST


Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda Benita Kodu AS andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@benita.ee.

 

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Benita Kodu andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Benita Kodu AS teeb kõik selleks, et oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.