Erihoolekanne

Erihoolekanne

Tegevusluba: SEH000447

 

Erihoolekande teenus igapäevaelu toetamine päeva- ja nädalahoiuteenusena

Teenus on suunatud kodus elavatele puudega inimestele, kellele on arsti poolt määratud F72, F73, F78 või F79 diagnoos ja nad vajavad pidevat kõrvalabi, hooldust ja järelevalvet. Teenuse pakkumise eesmärk on võimaldada inimese elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Samuti vähendada lähedaste hoolduskoormust ja toetada nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.


Teenusele saamine

Teenusele saamiseks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusametile erihoolekandeteenuse taotlus. Taotlusele võib soovi korral märkida eelistatud teenuseosutaja ja teenuse osutamise koha. Täpselt taotluse esitamise kohta loe Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

 

Teenuse sisu

  • 1 kuu jooksul koostatakse inimese vajadustega arvestav tegevusplaan, mida täiendatakse või muudetakse jooksvalt ning iga 4 kuu tagant tehakse teenusest vahekokkuvõte.
  • Juhendatakse ja abistatakse hooldustoimingutes, hügieenitoimingutes ja eneseteenindamisel (nt riietumisel, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamisel, pesemisel, toitmisel jne).
  • Tegevusjuhendajad aitavad inimesel säilitada või arendada sotsiaalseid suhteid.
  • Kaasatakse huvitegevustesse (käelised tegevused, toidu valmistamine jne), väljasõitudesse. Asutuses on igapäevaselt huvitav, sisukas ning arendav päevakava.
  • Kujundatakse ja arendatakse igapäevaelu oskusi vastavalt inimese võimekusele, kaasates teda arendavatesse tegevustesse, arvestades inimese terviseseseisundit ja võimekust.
  • Nõustatakse lähedasi.

 

Teenuse osutamise aeg

Teenust osutatakse päevasel ajal kuni 10 tundi, vajadusel terve ööpäev. Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 23 (öö)päeva.

 

Tasumine (omaosalus)

Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt tasutakse ka ööbimisega seotud kulud. Toitlustuse ja majutuse tasu ei või ületada ühes kuus 270 eurot.

 

Teenuskoha ajalise täituvuse ning inimestele vajaliku ja sobiva teenuse kasutamise ajagraafikut peab teenuseosutaja. Teenuseosutaja lepib tema juures teenusel olevate inimestega vastavalt nende vajadustele ja teenuskoha vabadele aegadele kokku konkreetsed teenuse kasutamist.

 

Täpsem info teenuse kohta 674 4616 või eri@benita.ee

 

Benita Kodu 4 teenuskoha kohandamist toetas Sotsiaalministeerium.