Erihoolekanne

Erihoolekanne

Tegevusluba: SEH000447


Erihoolekandeteenus igapäevaelu toetamine päeva- ja nädalahoiuteenusena

Benita Kodu AS on esitanud Sotsiaalkindlustusametile avalduse lepingu lõpetamiseks.  Klientidega sõlmitud lepingu lõpetamise tähtaeg on hiljemalt 28.03.2023.


Teenus on suunatud kodus elavatele puudega inimestele, kellele on arsti poolt määratud F72, F73, F78 või F79 diagnoos ja nad vajavad pidevat kõrvalabi, hooldust ja järelevalvet. Teenuse pakkumise eesmärk on võimaldada inimese elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Samuti vähendada lähedaste hoolduskoormust ja toetada nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.


Teenusele saamine

Teenusele saamiseks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusametile erihoolekandeteenuse taotlus. Taotlusele võib soovi korral märkida eelistatud teenuseosutaja ja teenuse osutamise koha. Täpselt taotluse esitamise kohta loe Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

 

Teenuse sisu

 • 1 kuu jooksul koostatakse inimese vajadustega arvestav tegevusplaan, mida täiendatakse või muudetakse jooksvalt ning iga 4 kuu tagant tehakse teenusest vahekokkuvõte.
 • Juhendatakse ja abistatakse hooldustoimingutes, hügieenitoimingutes ja eneseteenindamisel (nt riietumisel, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamisel, pesemisel, toitmisel jne).
 • Tegevusjuhendajad aitavad inimesel säilitada või arendada sotsiaalseid suhteid.
 • Kaasatakse huvitegevustesse (käelised tegevused, toidu valmistamine jne), väljasõitudesse. Asutuses on igapäevaselt huvitav, sisukas ning arendav päevakava.
 • Kujundatakse ja arendatakse igapäevaelu oskusi vastavalt inimese võimekusele, kaasates teda arendavatesse tegevustesse, arvestades inimese terviseseseisundit ja võimekust.
 • Nõustatakse lähedasi.

 

Teenuse osutamise aeg

Teenust osutatakse päevasel ajal kuni 10 tundi, vajadusel terve ööpäev. Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 23 (öö)päeva.

 

Tasumine (omaosalus)

Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt tasutakse ka ööbimisega seotud kulud. Toitlustuse ja majutuse tasu ei või ületada ühes kuus 270 eurot.

 

Teenuskoha ajalise täituvuse ning inimestele vajaliku ja sobiva teenuse kasutamise ajagraafikut peab teenuseosutaja. Teenuseosutaja lepib tema juures teenusel olevate inimestega vastavalt nende vajadustele ja teenuskoha vabadele aegadele kokku konkreetsed teenuse kasutamist.

 
Tegevusluba: SEH000479

Ööpäevaringne erihooldusteenus äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimesele

Benita Kodu AS on esitanud Sotsiaalkindlustusametile avalduse lepingu lõpetamiseks.  Klientidega sõlmitud lepingu lõpetamise tähtaeg on hiljemalt 28.06.2023.


Teenuse eesmärgiks on inimese iseseisva toimetuleku säilitamine ja arendamine ööpäevaringselt, tagades kliendile turvalise ja koduse keskkonna.

Ööpäevaringset erihooldusteenust vajav inimene vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks pidevat kõrvalabi ja juhendamist. Tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste osutamisega ning ta ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid.


Teenusele saamine

Erihoolekandeteenuse saamiseks esitatakse taotlus Sotsiaalkindlustusametile.


Teenuse sisu 

 • toetatakse ja arendatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, arvestades inimese tegevusvõimet ja tervislikku seisundit;
 • tegevusjuhendajad abistavad aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
 • nõustatakse lähedasi;
 • tagatakse inimese turvalisus;
 • juhendatakse ja abistatakse hügieeni- ja hooldustoimingutes;
 • viiakse ellu tegevusi, mis on vajalikud ööpäevaringse erihooldusteenuse eesmärgi saavutamiseks.


Teenuse osutamise aeg

Teenust osutatakse ööpäevaringselt igal nädalapäeval.


Teenuse maksumus

Ööpäevaringset erihooldusteenuse eest tasub Sotsiaalkindlustusamet. Ööpäevaringsel erihooldusteenusel olev inimene peab ise tasuma igakuiselt toitlustuse ja majutuse eest omaosaluse ning lisatasu 300 eurot.


Täpsem info teenuste kohta 674 4616 või eri@benita.ee


ISTE - isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

2022. a. osaleb Benita Kodu AS pilootprojektis "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".


Eesmärk: katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue erihoolekande teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist 16-64-aastaste psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel. Koordineerivas rollis on kohalik omavalitsus.Rohkem infot: Sotsiaalkindlustusameti lehelt

Benita Kodu ISTE hinnakirjaga saad tutvuda siin.


Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’.