Vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti

Programmi juht: Siiri Uusna, tel: 674 4616, e-post: rehabilitatsioon@benita.ee

Programmi valdkond: sotsiaalne 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkond: elamine

Programmi kestus kuudes: 18 

Programmi piirkond: Valkse küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa

Programmi osutamise keskkonna liik: teenust osutavas asutuses (Benita Kodu AS) ja kodu (tegemist on ambulatoorse programmiga)

 2019. aastal alustavad uued grupid: 30.09.2019

Sihtgrupp: Insuldi läbi elanud eakad (3–6 isikut), kes on äsja (soovitatavalt kohe, kuid mitte rohkem kui 6 kuud tagasi) naasnud statsionaarselt haiglaravilt (pärast insuldi diagnoosimist).

Ealine sihtgrupp: eakas

Näidustused: Programm sobib isikule, kellel on määratud taastumispotentsiaal (haiglas).

Probleemid: 1) raskused enesehoolduse ja eneseväljendusega, 2) raskused tähelepanu-, mälufunktsioonidega ja eneseregulatsiooniga, 3) raskused eneseväljendamisel perekonnaliikmetega, 4) raskused suhtlemisel kogukonnaliikmetega, ebapiisav kaasatus ühiskondlikessse tegevustesse. Programm sobib isikule, kes on motiveeritud ja soovib säilitada või parandada kognitiivseid funktsioone (sh kõne), eneseregulatsioonivõimet, suhteid perekonnas ja kogukonnas ning suurendada autonoomset toimetulekut igapäevaselt. Eeldused2: säilinud kõnest arusaamine ja/või väljendamine ja mälufunktsioon piisaval määral3; tunneb ära tuttavaid kohti/inimesi/esemeid ja orienteerub õigesti ajas ja ruumis; piisavalt säilinud nägemis- ja/või kuulmisfunktsioonid, et vastu võtta infot; säilinud vähemalt ühe käe liikumisvõime; puudub raskekujuline psüühikahäire, mis takistab osalemist; vaimsed võimed on piisavad (nt tunneb numbreid, tähti ning oskab lugeda).

 

Vastunäidustused:

1. Omab raskekujulist kroonilist psüühikahäiret või puuet, mis takistaks programmis osaleda (nt ülekehaline halvatus, raske depressioon, raske dementsus vm)
2. Ei oma püsivat elukohta.
3. Ei ole motiveeritud programmis osalema (motivatsiooniküsimustiku skoor esimesel testimisel enne programmi algust on alla määratud äralõikepunkti)
4. Puudub toetav kontaktisik, kellega tugiisikul oleks võimalik koostööd teha ja kliendiga suhelda.
5. Ei ole säilinud nägemis-, kuulmis- ja vähemalt ühe käe liikumisfunktsioon piisaval määral, et klient saaks minimaalselt suhelda end ümbritsevate inimestega.
6. Klient, kes ei orienteeru õigesti ajas, kohas ja enda isikus ja ei oma potentsiaali enda isiku, aja ja koha tunnetamise taastamiseks (st vajalik on hinnata, kas enda vanuse või koha tunnetamine on häiritud dementsuse vm haiguse tõttu või on tegemist lühiajalise insuldijärgse potentsiaalselt taastuva seisundiga?)
7. Ei ole nõus osalema kõigis kolmes moodulis. (Mõningatel juhtudel võib vajalik olla kliendi esmane motiveerimine – seega, programmi tasub rakendada alles siis, kui kliendi motivatsioon on piisav, et klient nõustub programmis kaasa tegema. Motivatsiooni saavutamiseks on soovitatav näiteks nõustamine – motiveeriv intervjueerimine26).
8. On nooremaealine (nt laps, noor täiskasvanu, keskealine), kuna programm keskendub vanusespetsiifiliselt vanemaealise inimese aktiveerimisele ning iseseisvuse taastamisele ja programmis rakendatavad hindamisvahendid (nt motivatsiooniskaala) ja tegevused saavad olema vanusespetsiifilised.
9. Puudub vajadus rehabilitatsiooniteenuste (psühholoogi-, logopeedi/tegevusterapeudi või sotsiaaltöötaja) järele või puudub seisundi hindamine (rehabilitatsiooniplaan). Kui kliendil puudub rehabilitatsiooniplaan (nt soovib enda teenuse eest tasuda ise vm), siis on vajalik, et erialaspetsialistid viiksid läbi põhjaliku seisundi hindamise enne programmi sisenemist (vajalik on hinnata: kognitiivseid võimeid, suhteid, hakkamasaamist, enesehooldusvõimet, kõnefunktsiooni, sotsiaalset aktiivsust, sotsiaalse tugisüsteemi olemasolu, motivatsiooni muutusteks, ühiskondlikku aktiivsust ja hobisid, isiku peresiseseid suhteid ja perekonna hoolduskoormust).

10. Kõnefunktsioon puudub täielikult.

 

Täiendavad märkused: Kinnitatud Sotsiaalkindlustusameti 11.04.2016 otsusega 17-16/222

 

Kokkuvõte programmist

 


Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm sclerosis multiplex'i diagnoosiga klientidele

Programmi juht: Siiri Uusna, tel: 674 4616, e-post: rehabilitatsioon@benita.ee

Programmi valdkond: sotsiaalne rehabilitatsioon

Programmi kestus kuudes: 5

Sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkond: elamine; suhtlemine ja vaba aeg

Täpsustused: Programm kestab 5 kuud ning koosneb kahest tsüklist

Programmi piirkond: Valkse küla, Keila vald, Harjumaa

Programmi osutamise keskkonna liik: teenust osutavas asutuses (Benita Kodu AS), kodu

 2019. aastal alustavad uued grupid: 14.10.2019

Sihtgrupp: Sclerosis Multiplexi diagnoosiga inimesed

Ealine sihtgrupp: tööealine, eakas

 

Näidustused:

1. Kes tuleb iseseisvalt toime esmaste igapäevaelu tegevustega (söömine, riietumine, hügieeni- ja WC-toimingud)
2. Kellel võivad esineda liikumisraskused, kuid liigub ja siirdub iseseisvalt (s.h abivahendiga)
3. Kellel kohanemine haigusega tekitab meeleolulanguseid (mõjutab negatiivselt meeleolu) ning ärevust (s.h diagnoositud meeleoluhäired RHK10: koodid F30-F39)
4. Kes on nõus osalema grupitöödes sama diagnoosiga inimestega
5. Kellel on võimalik osaleda programmis tsüklite kaupa (statsionaarselt)
6. Kes on nõus kodukülastusega
7. Kes on nõus spetsialistide poolt soovitatud tegevusi iseseisvalt ellu viima
8. Kes on valmis tasuma programmi omaosaluse 20 eurot

 

Vastunäidustused:

1. Kellel on tugev kognitiivsete võimete langus (raskused ajas, kohas ja enese isikus orienteerumisega ning sihipäraste tegevuste sooritamisega)
2. Kellel on intellektipuue või sõltuvushäire (alkoholism ja narkomaania)
3. Kes vajab ulatuslikku hooldusabi ja põetust
4. Kes ei ole motiveeritud koostööst rehabilitatsioonimeeskonnaga
5. Kelle elukoht asub rehabilitatsiooniasutusest kaugemal kui 60 kilomeetrit (v.a juhul, kui saab kokkuleppe mõne teise rehabilitatsiooniasutusega kodukeskkonna tegevuste läbi viimiseks)

 

 

Täiendavad märkused: Kinnitatud Sotsiaalkindlustusameti 09.02.2017 otsusega nr 17-16/27035

 

Kokkuvõte programmist

 

 

FaLang translation system by Faboba